Những người bạn tin tưởng khám phá phiên BDSM hấp dẫn.