Mông của người Indonesia được chụp gần và đại bàng rộng.