Bệnh nhân Nhật Bản nhận được nhiều hơn chỉ là chăm sóc y tế.