Sức mạnh tình dục và đam mê thô của Alurya Janson là một cảnh tượng đáng ngắm.