การแลกเปลี่ยนประหลาดนําไปสู่ความพึงพอใจและการควบคุมร่วมกัน